لیست مطالب

دوره های زبان با اهداف ویژه

دوره های زبان انگلیسی با اهداف ویژه(English for Specific Purposes) مبتنی بر نیازهای زبانی داوطلبان در حوزه های شغلی و دانشگاهی طراحی و برگزار می شوند.

این دوره ها شامل دو دستة آموزش زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک و دانشگاهی (EAP) و آموزش زبان انگلیسی برای اهداف شغلی و حرفه ای (EVP) است. دپارتمان ESP موسسه زبان سروش با همکاری کارشناسان حوزة ESP و اساتید دانشگاه های معتبر تهران دوره های زبان تخصصی مختص سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی و همچنین ویژه افراد و گروه های متقاضی این نوع آموزش را طراحی و برگزاری می کند.

طراحی هر دوره متناسب با نیازها و خواسته های سازمان ها و افراد است که در قالب تفاهم و همکاری دو جانبه قابل انجام است.

موسسه زبان سروش به متقاضیان دوره های زبان انگلیسی با اهداف ویژه (ESP) مشاوره تخصصی به صورت رایگان ارائه می دهد.