دوره های تخصصی مدرسان زبان انگلیسی

مؤسسه زبان سروش با همکاری اساتید برتر دانشگاه های سطح یک کشور دوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی، سخنرانی های علمی و رویدادهای علمی-آموزشی و همچنین رویدادهای مربوط به کارآفرینی در حوزه آموزش زبان های خارجی را برگزار می کند.

این دوره با رویکرد آموزش و تربیت مدرس حرفه ای، ارتقاء دانش و توانایی حرفه ای و تخصصی مدرسان زبان انگلیسی، ارتقاء مهارت های عملی تدریس و آشنایی مخاطبان با بروزترین روش ها و رویکردهای آموزش زبان بر اساس پژوهش های روز این حوزه برگزار می شوند.